Резюме на проекта

«Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и Северното крайбрежие на Егейско море»

Приоритет 1. Качество на живот.

Област на интервенция 1.2. Опазване, управление и популяризиране на културните ресурси

Управляващ орган (УО) на програмата е Министерството на икономиката, конкурентоспособността и корабоплаването на Република Гърция. Национален партниращ орган (НПО) от българска страна е Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

За подпомагане работата на УО и НПО е създаден Съвместен технически секретариат, базиран в Солун, Гърция.

Водещ партньор – Община Смолян   – 1 035 562, 73 евро

Гръцки партньор – Община Самотраки – 55 907, 66 евро

Български партньор – РИМ „Стою Шишков” 68 511 евро

 

Обща стойност на проекта: 1 159 981,19 евро

Продължителност: 24 месеца

 

Екип по проекта:

Ръководител  – Симеон Василев

Финансов мениджър Иванина Сяров-Фатух

Координатор – Румен Романов

Счетоводител – Искра Шехова

Ръководител на обект Калето Турлука – археолог  – Николай Бояджиев

Ръководител на обект Калето край с. Кошница – археолог  – Дамян Дамянов

 

Основната цел на проекта е насърчаване и засилване на устойчивото развитие на трансграничния регион чрез създаването на трансгранична мрежа за сътрудничество и съвместни действия за представяне на тракийското и византийското културно- историческо наследство в Родопите и северното крайбрежие на Егейско море.
Специфичните  цели на проекта са:

 

• Промотиране, опазване и развитие на културните ценности на трансграничното тракийското и византийско наследство на Родопите и северното крайбрежие на Егейско море, чрез изготвяне на интегрирани туристически продукти, допринасящи за заетостта и по-добрите условия на живот на местното население

• Засилване привлекателността и конкурентоспособността на трансгрничния регион чрез подобряване на обектите на културно-историческото тракийско и византийско наследство с цел подобряване качеството на живот чрез изпълнение на съвместни дейности в тази насока, насочени към създаване на диверсификация на туристическия продукт и привлекателността на региона и съвместно развитие на региона и благосъстоянието на местното население

• Установяване на българо-гръцки консултативен обмен във връзка с решения и дейности, свързани с опазването и ефективното използване на съвместните културно-исторически продукти в трансграничния регион

• Повишаване информираността на местните жители за наличието на уникално тракийско и византийско културно-историческо наследство в родните им места

• Осигуряване на гладко изпълнение, качествено управление и координиране на  проектите дейности с ясно участие на партньорите по проекта
.

Основните дейности включени в проекта са:

 • Проучване на територията на Родопите и Северното крайбрежие на Егейско море за обекти, свързани с тракийската  и византийската култура и подходящи за бъдещо социализиране и включване в общ туристически продукт.
 • Допълване на ГИС базата данни с информация относно туристическата инфраструктура, маршрути и месторазположения на древни тракийски и византийски светилища и крепости в трансграничния район,
 • Проучване и социализиране на два обекта в община Смолян, в това число инженеринг (проектиране и изпълнение) на Консервационно-реставрационни работи  (КРР) на двете крепости:

– Крепост КАЛЕТО в ЗМ „Невястата-Турлука” край гр. Смолян;

– Крепост Калето над Проходна пещера край с. Кошница, Община Смолян

 • Изготвяне на план за управление на двете крепости;
 • Провеждане на съвместни българо – гръцки научни конференции и семинари и изготвяне на научни доклади и публикации;
 • Идентифициране на обекти тракийското и византийско наследство и разработване на културни маршрути с  идентифицираните обекти;
 • Изработване на съвместна маркетингова стратегия за разработените туристически културни маршрути;
 • Популяризиране на проекта и новия туристически продукт чрез съвместна бълграро-гръцка маркетингова стратегия;
 • Българо-гръцки опознавателни туристически обиколки за журналисти и туроператори;
 • Изготвяне на информационни материали, дигитална промоция провеждане на пресконференции.

Предвидени дейности:

 

1. Дейност 1 Мениджмънт и координаране на дейностите по проекта

1.1 Подготовка на проект

1.2 Управление на проекта и договаряне

1.3 Писмен и устен превод (на рекламни материали и по време на срещи)

1.4 Одит и контрол на проекта

2. Дейност 2 Информация и публичност

2.1 Пресконференции

 • 2 пресконференции (в началото и в края на проекта) в България
 • 2 пресконференции (в началото и в края на проекта) в Гърция

2.2 Информационни материали

 • 4 публикации в български медии
 • 4 публикации в гръцки медии
 • 2000 брошури на за културно-историческите обекти от Смолян
 • 2000 брошури за културно-историческите обекти от Самотраки
 • 10 информационни табла

2.3  Дигитална реклама

 • Израотване на уеб страница
 • Изработване на промоционален филм
 • Изработване на мултимедийно DVD

2.4      Организирана на 2-дневна опознавателна обиколка за туроператори на обектите на тракийското и византийско историческо наследство в Смолян

2.5      Организирана на 2-дневна опознавателна обиколка за журналисти на обектите на тракийското и византийско историческо наследство в Самотраки

3. Дейност 3 Проучване на тракийското и византийско историческо наследство

3.1      Преглед на извършените проучвания и проекти за тракийското и византийско историческо наследство

 • изработване на книжка с добри практики при проучванията и проектите за тракийското и византийско историческо наследство
 • отпечатване на книжката в 1000 екземпляра

3.2   Преглед и база данни на социализираните обекти на тракийско и византийско историческо наследство

 • изготвяне на база данни със социализираните обекти на тракийско и византийско историческо наследство

3.3       Регистър на историческите местности/обекти за музейни специалисти

3.4       Изготвяне на карта с туристически маршрути

4. Дейност 4 Консервационни и реставрационни дейности

4.1 Извършване на теренни археологически проучвания в Смолян

4.2 Изготвяне на работни инвестиционни проекти за

 • крепостта Калето в с. Кошница
 • крепостта Калето в местността Турлука

4.3 Изпълнение на консервационно-реставрационните работи на

 • крепостта Калето в с. Кошница
 • крепостта Калето в местността Турлука

4.4 Упражняване на авторски и строителен надзор и финално приемане на обектите

4.5  Изготвяне на план за управление на двете крепости

5. Дейност 5 Трансгранична институционализация на проекта

5.1 Идентифициране на обекти тракийското и византийско наследство и разработване на културни маршрути с  идентифицираните обекти

5.2 Изработване на съвместна маркетингова стратегия за разработените туристически културни маршрути

5.3  Изготвяне на научни изследвания и публикации

5.4  Провеждане на 3-дневен научен семинар в Гърция

5.5  Провеждане на 3-дневна научна конференция в Смолян

Очакваните резултати от проекта са следните :


            •  повишаване на информираността на местните жители за уникалността на тракийското и византийско културно наследство и неговата туристическа стойност;

• туристическо използване и социализация на две византийски крепости в близост до Смолян – крепост “Калето” в с. Кошница и крепостта “Калето в област Турлука чрез прилагане на мерки за опазване, възстановяване и подобряване на туристическата инфраструктура;

• Засилване на привлекателността и конкурентоспособността на общите трансгранични туристически продукти;

• Обновен  регистър и база данни за тракийското и византийско културно наследство  и подобрена туристическа инфраструктура.
• Увеличаване на туристическия сезон, за да се намали сезонността на туризма;

• Постигнато балансирано и устойчиво развитие на туризма;

• Проведени кампании за публичност на проекта, за да информира широката общественост за целите на проекта;
• 7 научни доклади, разработени и публикувани в български и гръцки медии;

• Разработени и интегрирани маршрути за културен туризъм;
• Проведени 2 туристически обиколки за журналисти и туроператори;

• Разработена маркетингова стратегия за трансгранични туристически продукти

• Предоставяне на методи и модели за развитие и поддържане на трансгранични туристически продукти;

• Провеждат интерактивни подходи за насърчаване на реализацията на нови трансгранични туристически продукти.